Algemene Voorwaarden

Behoudens andersluidende afspraken worden de kosten en erelonen van Kwarts Advocaten als volgt bepaald:

 1. Bij de vergoeding wordt een onderscheid gemaakt tussen de gemaakte kosten en de erelonen naar aanleiding van het leveren van juridische prestaties. Alle bedragen zijn exclusief btw. 
 2. De kosten zijn de door het kantoor gemaakt kosten qua administratie, secretariaat, verplaatsingen, telefoon, fax, vacaties en voorgeschoten deurwaarders-, griffie- en gerechtskosten. Volgende kosten worden in rekening gebracht: 

  Openen van het dossier (algemene secretariaatskost voor opening, boekhouding, sluiting, archivering)

  € 65,00

  Briefwisseling per pagina per briefpost

  € 11,00

  Meerkost voor meerdere geadresseerden, per geadresseerde

  € 2,50

  Aangetekende zending

  € 7,50

  E-mails

  € 5,00

  Dactylografie per pagina 

  € 11,00

  Informatieverwerking, telefoon, fax, kopieën

  25% van posten 2 + 5

  Verplaatsingen per kilometer

  € 0,40 per km 

  Gerechtsdeurwaarder: de kosten van dagvaarding, betekening en uitvoering via een gerechtsdeurwaarder zijn rechtstreeks te betalen aan de gerechtsdeurwaarder op basis van zijn tarieven.

  Gerechtskosten: de kosten te betalen aan de rechtbanken op basis van de wettelijke tarieven. 

  Diversen: bijkomende kosten zoals vertalingen, tussenkomsten van externe deskundigen, …

 3. Het ereloon of honorarium vergoedt de intellectuele prestaties van de advocaat. Hierbij wordt hoofdzakelijk een uurtarief toegepast, hetgeen vermenigvuldigd wordt met het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief schommelt tussen de € 100,00 en € 150,00, naargelang de kwalificatie van de behandelaar, de aard van de zaak, de hoogdringendheid, het bekomen resultaat, de moeilijkheidsgraad van het dossier en de financiële draagkracht van de cliënt. Het ereloon is ook afhankelijk van het belang van het dossier, de waarde van de zaak en de voor de cliënt gecreëerde meerwaarde, hetgeen aanleiding kan geven tot een supplement dat bovenop het uurtarief kan worden aangerekend.
 4. De kosten en erelonen worden aangerekend via tussentijdse provisies of facturen. Bij gebreke hieraan worden deze volledig afgerekend op het einde van het dossier. 
 5. Alle provisies en facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na verzending. Vanaf de vervaldag worden deze van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd met een verwijlintrest van 10% per jaar en een schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 250,00 op het totale verschuldigde bedrag. Vanaf de vervaldag kan de advocaat zijn activiteiten stoppen nadat daarvan kennis is gegeven, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid kan worden opgelopen door laatstgenoemde.
 6. Eventuele opmerkingen omtrent provisies en facturen moeten schriftelijk worden geformuleerd binnen een periode van 10 dagen na verzending. Bij gebreke hieraan kan geen rekening meer gehouden worden met deze opmerkingen.
 7. Betreffende de invordering of betwisting van provisies en facturen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd. Partijen kunnen tevens overeenkomen de zaak voor te leggen in arbitrage aan de taxatiecommissie bij de Orde van Advocaten te Leuven.
 8. De aansprakelijkheid van de advocaten van Kwarts advocaten is beperkt tot de dekking van de door hen onderschreven beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de Orde van Advocaten. De aanspraak tot schadevergoeding wegens een fout die aanleiding kan geven tot schadevergoeding vervalt één jaar nadat de prestatie werd geleverd.
 9. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen engageren zich in dat geval om het beding in kwestie in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere, behoudens enig andersluidend schriftelijk beding.