Tarieven

Kosten door het kantoor

De kosten betreffen de werkelijke materiële uitgaven verbonden aan de tussenkomst van de advocaat en de infrastructuur van het kantoor. 

De volgende kosten worden in rekening gebracht (bedragen exclusief 21% BTW):

Openen van het dossier (algemene secretariaatskost voor opening, boekhouding, sluiting, archivering)

€ 75,00

Briefwisseling per pagina per briefpost

€ 11,00

Meerkost voor meerdere geadresseerden, per geadresseerde

€ 2,50

Aangetekende zending

€ 7,50

E-mails

€ 6,00

Dactylografie per pagina 

€ 11,00

Informatieverwerking, telefoon, fax, kopieën

25% van posten 2 + 5

Verplaatsingen per kilometer

€ 0,50 per km 

Gerechtsdeurwaarder: de kosten van dagvaarding, betekening en uitvoering via een gerechtsdeurwaarder zijn rechtstreeks te betalen aan de gerechtsdeurwaarder op basis van zijn tarieven.

Gerechtskosten: de kosten te betalen aan de rechtbanken op basis van de wettelijke tarieven. 

Diversen: bijkomende kosten zoals vertalingen, tussenkomsten van externe deskundigen, … 

Het ereloon van de advocaat

Het ereloon is de financiële vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat.

Wij geven u vanaf het begin duidelijke informatie over de te verwachten kosten en erelonen. 

Voor een eerste vrijblijvend adviesgesprek van maximaal 1 uur wordt een vaste vergoeding van € 90,75 (€ 75,00 + 21% BTW) aangerekend. 

Indien uit dit eerste gesprek blijkt dat uw zaak verder opgevolgd moet worden, openen wij uw dossier en informeren wij u over de erelonen (uurtarief) en kosten.

Wij werken tegen een uurtarief van € 100,00 tot € 250,00 (exclusief 21% BTW), volgens materie, gevraagde deskundigheid, ervaring en urgentie. Per dossier kunnen hierrond individuele afspraken worden gemaakt. 

Bij de aanvang van een dossier zal een provisie worden gevraagd. In de loop van het dossier worden provisies gevraagd voor geleverde en/of te leveren prestaties of worden tussentijdse facturen gemaakt. Bij het afsluiten van het dossier wordt dan een eindafrekening opgesteld.

Ga bij uw verzekeraar na of u recht heeft op rechtsbijstand, waardoor de verzekeraar instaat voor de kosten en erelonen. 

In geval van een gerechtelijke procedure kunnen een deel van uw advocatenkosten op de tegenpartij verhaald worden via de rechtsplegingsvergoeding. Dit is een forfaitaire vergoeding die de in het ongelijk gestelde partij moet betalen als tegemoetkoming in de kosten en het honorarium van de advocaat van de partij die gelijk krijgt. De hoogte van deze vergoeding is wettelijk vastgesteld en staat in verhouding tot de aard en de waarde van het geschil.

Wanneer u over onvoldoende inkomsten beschikt om een advocaat te betalen, kan u in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand (“pro deo” advocaat). De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een kosteloze bijstand door een advocaat zijn strikt gereglementeerd. U kan deze vinden op de website van Balie van Leuven (www.balieleuven.be). Ons kantoor is bereid om in een aantal dossiers pro deo op te treden. Belangrijk is dat u dit voorafgaandelijk meldt bij het telefonisch maken van de eerste afspraak.